المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت

درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت

گم شدن مدارک و اسناد شرکت امری است که ممکن است در طی زمان برای برخی شرکت‏ها‎ رخ دهد.

اگر شرکتی به این مشکل دچار شود، می‎تواند جهت اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت،

از اداره ثبت شرکتها درخواست و مراحل اداری را طی کند.

در زیر به نحوه درخواست و اخذ مدارک المثنی برای شرکت اشاره می‎کنیم:

۱- چه مدارکی المثنی میشوند؟

مدارکی می‎توان برای آنها درخواست صدور المثنی ارسال نمود براساس نوع شرکت می‎باشد.

بطور کلی در هر یک از شرکت‏ها‎، برای برخی مدارک، المثنی صادر می‎شود که به صورت زیر می‎باشد:

  • شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: اساسنامه، صورتجلسه موسسین، شرکتنامه و تقاضانامه
  • شرکت سهامی خاص : اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره، صورتجلسه موسسین و اظهارنامه
  • شرکت غیرتجاری: اساسنامه در ۲۷ ماده، صورتجلسه موسسین و اظهارنامه
  • شرکت تعاونی : اساسنامه در ۵۲ ماده، صورتجلسه موسسین و هیات مدیره، شرکتنامه و تقاضانامه

قابل ذکر است که در صورت درخواست المثنی، مدارک شرکت تنها شامل موارد فوق الذکر است

و برای هیچ یک از صورتجلسات شرکت و یا موسسه که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری می ‎گردند، المثنی صادر نمی شود.

۲- نحوه درخواست المثنی شرکت

ابتدا وکیل رسمی دادگستری پس از تکمیل فرم مربوط به درخواست المثنی مدارک شرکت، نسبت به واریز فیش مربوطه اقدامات لازم را انجام می ‎دهد

و پس از واریز فیش آنها به اداره ثبت شرکتها تحویل می‎ دهد. این اداره نیز استعلام‏ها‎ی مورد نیاز برای شرکت اخذ و برای صدور مدارک المثتنی اقدام می‎کند.

تمدید شرکت
این مطلب را هم ببینید

لازم به ذکر است که فرم‏ها‎ی مذکور باید علاوه بر مهر و امضاء وکیل، توسط تمامی شرکاء و یا سهامداران امضا و ممهور به مهر شرکت شوند.

اطلاع از تعداد و ارزش هر یک از سهام

ممکن است تعداد سهام و یا ارزش سهم هر یک از سهامداران شرکتهای سهامی خاص و یا دیگر شرکتهای سهامی، فراموش شود.

بدین منظور می ‎توان به صورتجلسات شرکت‏ها‎ی سهامی مراجعه کرد زیرا در هر یک از صورت جلسات تعداد سهام هر یک از سهامداران

و نوع سهام آنها بطور دقیق مشخص می ‎شود و در صورت مغایرت با لیست سهامداران موجود در اداره ثبت شرکتها، پرونده بلااثر می‎شود.

برای اطلاع از مندرجات صورتجلسات باید به اداره ثبت شرکت‏ها‎ مراجعه و موارد مورد نیاز را استخراج کرد.

اخذ لیست سهامداران را از اداره ثبت شرکتها

به منظور دریافت لیست سهامداران شرکت از اداره ثبت شرکتها باید یکی از شرکای شرکت و یا وکیل رسمی شرکت،

به شورای حل اختلاف مراجعه کند و نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ لیست مورد نیاز را دریافت کند.

با داشتن لیست اسامی سهامداران شرکت، می‎توان نسبت به تنظیم و ارسال صورتجلسات اقدامات لازم را انجام داد.

در صورت واگذاری موارد مربوط به ثبت شرکت، باید اوراق مربوطه را امضاء و ممهور به مهر شرکت نمود.

صدور گواهی اصلی و المثنی

براساس ماده ۱۷۳ قانون ثبت شرکت‏ها‎، مرجع ثبت باید در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس

و سایر کنوانسیون‏ها‎ی مربوط به مالکیت صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت نامه مادرید،

پروتکل آن و معاهده همکاری در ثبت اختراعات، نشریه ای با ذکر مشخصات مالکان آن‏ها‎ و هر گونه اطلاع رسانی

تبدیل سهام با نام به بی نام یا بالعکس
این مطلب را هم ببینید

در زمینه مالکیت‏ها‎ی صنعتی و مباحثی در رابطه با اداره کل مالکیت صنعتی،

جهت انتشار خلاصه اختراعات، طرح صنعتی و علائم ثبت شده منتشر کند.

درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق در چارچوب ماده۱۶۶ این آیین نامه، محاسبه می‎شود.

براساس ماده ۱۷۴، مرجع ثبت موظف است تا گواهی نامه‏ ها‎ی اختراع،

طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه‏ ها‎ ی فناوری موجود، جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی صادر کند.

مطابق با ماده ۱۷۵همین قانون، اگر گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت گم یا مفقود شود، مالک می ‎تواند

با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ‏ها‎، برای صدور المثنی، تقاضای خود را به اداره ثبت شرکت‏ها‎ ارائه دهد.

برای این امر، مالک باید طریقه از بین رفتن یا مفقود شدن گواهی نامه را بصورت کتبی به مرجع ثبت اعلام نماید و استشهادیه ای مبنی بر شهادت

و اظهار حداقل ۳ نفر که هویت و امضا آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده است را به مدارک مورد نیاز ضمیمه کند.

مراتب فقدان گواهی نامه‏ ها‎ی اختراع طرح صنعتی و علامت، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می‎گردد

که هزینه آن بر عهده متقاضی می‎باشد. چنانچه تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، هیچ اعتراضی دریافت نشود

و یا اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نگردد، اداره مالکیت صنعتی برای صدور المثنی گواهی نامه مفقود شده،

اقدام می‎کند و اعتراضات واصله توسط دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می‎شود.

تبصره: در صورتی که گواهی نامه ‏ها‎ی مفقوده شده و یا از بین رفته به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد،

ایجاد شعبه
این مطلب را هم ببینید

صدور المثنی، مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت وی صادر شده و توسط نمایندگی‏ ها‎ی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.

المثنی آگهی ثبت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.