تصویب ترازنامه مالی

تصویب تراز نامه مالی

در این مطلب برآنیم تا رسیدگی به وضع مالی شرکت

و ترازنامه یا بیلان مالی شرکت را مورد بحث قرار دهیم.
خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره دراین رابطه ،

می توانید با کارشناسان ما در ثبت والا تماس حاصل فرمایید.
رسیدگی به وضعیت مالی شرکت به این صورت است

که هیات مدیره باید پس از انقضای سال مالی صورت کلیه دارایی و دیون و تعهدات ترازنامه

و سود و زیان شرکت را طی گزارشی که گویای وضعیت عمومی آن باشد ، تنظیم نماید

و بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شرکت قرار دهد.

  • ترازنامه یا بیلان چیست؟

ترازنامه یا بیلان عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.در ترازنامه میزان دارایی ،

بدهی و سرمایه صاحبان موسسه نوشته می شود.
به عبارتی ترازنامه جدولی است در برگیرنده اقلام دارایی شرکت از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر .

یعنی اینکه ترازنامه بیانگر اقلام بستانکار و بدهکار شرکت می باشد.

هزینه های تاسیس شرکت ، تعهداتی که شرکت تضمین کرده و استهلاکات و اندوخته های قانونی باید در نظر گرفته شود

ولو اینکه بعد از وضع استهلاکات و اندوخته ها سود قابل تقسیمی باقی نماند یا کافی نباشد.( مواد  ۲۲۴ و ۲۲۳ و ۲۳۶ ل.ا.ق.ت)
با بررسی ترازنامه، علاوه بر اینکه امکان مقایسه با ترازنامه های سال های قبل و نحوه ی عملکرد شرکت فراهم می گردد ،

سهامداران نیز از این طریق به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت پی می برند.
وفق ماده ی ۲۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ،

ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند

تصویب اساسنامه جدید
این مطلب را هم ببینید

یا کافی نباشد.منظور از اندوخته ، مبالغی است

که شرکت می بایست برای مواجه شدن با هزینه هایی نظیر

ضرر و زیان های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد کنار بگذارد.
قانون تجارت ایران ، تجار را ملزم به تنظیم ترازنامه ننموده

ولی درباره شرکت های تجاری مخصوصاَ شرکت های سهامی تنظیم ترازنامه اجباری است

و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص  مالیات ترازنامه است که موسسات تجاری و شرکت های تجاری در پایان هر سال تنظیم می کنند

.ضمناَ تصویب نامه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۰ شرکت های تجاری را موظف نموده است

که ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند

بنابراین تجار و شرکت های تجاری هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می کنند.
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان ضمیمه می گردد.حساب سود و زیان مشتمل بر دو ستون است :

بستانکار و بدهکار .چنانچه بدهی های شرکت بیشتر باشد نشانگر ضرر شرکت و چنانچه بستانکاری شرکت بیشتر باشد ،

نشانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود

که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ ترازنامه بعدی است ،

بنابراین ، ترازنامه های مالی که در یک موسسه تهیه می شود به وسیله حساب های سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
خیلی نادر است که جمع دو ستون ترازنامه با هم مساوی باشند.

اختلاف جمع دو ستون ترازنامه در ذیل ستونی که کسری دارد نوشته می شود.به طوری که گفته شد

اگر مبلغ اختلاف در ذیل ستون دارایی نوشته می شود چون بدهی شرکت افزایش پیدا کرده است

موسسه زیان نشان می دهد و چنانچه در ذیل ستون بدهی نوشته شود

چون بستانکاری شرکت افزایش پیداکرده موسسه سود نشان می دهد.
تنظیم و مطالعه و بررسی ترازنامه کار بسیار مشکل

اصلاح مواد اساسنامه شرکت
این مطلب را هم ببینید

و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست.

علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهده هر کس ساخته نیست

و محتاج به بررسی دفاتر و حساب های مربوطه است.از این روست که موسسات تجاری مهم برای جلب اعتماد مردم

و همچنین رفع سوء ظن ادارات دارایی به حسابدان

و مشاوران قسم خورده مراجعه می نمایند تا صحت ترازنامه آن ها را تصدیق و تایید نمایند.

  • تصویب و ثبت بیلان مالی

به موجب تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷، مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حساب ها

و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود،

در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود.
بنابراین ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات

و دیون شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

و همچنین تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام بر عهده مجمع عمومی عادی است .
بنا به تجویز ماده ۱۰۶ در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی در مورد تصویب ترازنامه باشد،

یک نسخه از صورت جلسه مجمع می بایست جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.
همین طور ، تغییرات مربوط به تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت نیز  در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .

 

۱.در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا

عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه

و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید

از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
۲.نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
۳.زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
۴.اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۵.چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد.
۶.صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
۷.صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۸.در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده ۹۹) الزامی است.
۹.در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۱۰.نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۱۱.صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

تغییر آدرس شرکت
این مطلب را هم ببینید
تصویب ترازنامه مالی

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860