تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است

که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود.

تغییر آدرس شرکت
این مطلب را هم ببینید  انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.