ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند

و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد ،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند.

  • برای اینکه شرکت های خارجی توانایی انجام عملیات تجاری را در ایران داشته باشند دو شرط لازم است:

۱-در کشور خود قانونی شناخته شده باشند.
و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.

این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.
۲-در اداره ثبت شرکت ها با رعایت آیین نامه ثبت شرکت ها به ثبت برسند.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی

۱-اظهارنامه ی ثبت
۲-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
۳-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
مطابق ماده ۷ آیین نامه اختیارنامه نمایندگان ،عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند

و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران

در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
۴-داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی

و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد

ثبت شرکت پیمانکاری
این مطلب را هم ببینید

که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد

کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.

  • طبق ماده ۶ نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند ۱ ماده ۵ باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

۱-نام کامل شرکت
۲-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
۳-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
۴-تابعیت شرکت
۵-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
۶-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
۷-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
۸-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
۹-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
۱۰-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
۱۱-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
۱۲-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

  • ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
ثبت شرکت آژانس هواپیمایی
این مطلب را هم ببینید

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مستلزم رعایت ضوابط و مراحل ذیل است:
۱-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها
۲-ارائه نسخه مصدق(تایید شده) اساسنامه شرکت مادر
۳-گواهی اختیارنامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران
چنانچه شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد گواهی اختیارنامه آن ها نیز باید به ضمیمه اسناد فوق  ارائه شود.ضمناَ تمامی اسناد مزبور باید ممهور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی باشد.

  • انتشار رسمی فعالیت شرکت:

بنا به تجویز ماده ۲۰ نظامنامه ثبت شرکت ها،اداره ثبت باید ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن،مراتب ذیل را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.
۱-خلاصه اساسنامه
۲-نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
۳-نام افراد دارای حق امضاء
۴-نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی ۲۱ نظامنامه:”مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود

که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

  • تسلیم تصدیق ثبت:

به موجب ماده ۱۸ نظامنامه مذکور،”پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
۱-نام کامل شرکت
۲-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
۳-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
۴-تابعیت شرکت
۵-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
۶-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
۷-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
۸-تاریخ ثبت
۹-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

  • ثبت تغییرات در شرکت های خارجی
ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
این مطلب را هم ببینید

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود.

تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛

مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.(ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها)

  • ورشکستگی ، انحلال و تصفیه شرکت های خارجی

قانون ثبت شرکت ها در خصوص ورشکستگی،انحلال و تصفیه شرکت های خارجی،مورد را به سکوت برگزار نموده است.به طور مسلم هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می گردد،شعبه آن نیز در ایران منحل می گردد و انحلال و ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

ثبت شرکت خارجی

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860