ختم تصفیه

ختم تصفیه

به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد :
_ نقد کردن دارایی شرکت منحله
_ وصول مطالبات شرکت منحله
_ پرداخت دیون شرکت منحله
_ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران

تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است ، مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. ( ماده ۲۰۴ ل. ا. ق. ت )
پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند ، از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید. با این کار، دیگر وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد.
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و یا تعیین شده ، ولی به وظایف خود عمل ننماید ، هر ذی نفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر ۲ سال است ، تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران ، بلامانع است.
لذا مدیران تصفیه ، نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب شده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش می باشند و حق دارند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از آن ها وکیل تعیین کنند ( ماده ۲۱۲ ل. ا. ق) ؛ ولی مدیر تصفیه نمی تواند دارائی شرکت در حال تصفیه را به خود یا به اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد. ( ماده ۲۱۳ ل. ا. ق. ت)
در طول مدت تصفیه ، مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند، باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، منتشر شود ، ولی اتخاذ تصمیم ننماید ، مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده ۲۱۷ ( ل. ا. ق. ت ) در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، جهت اطلاع عموم صاحبان سهام ، می باشند.

  • اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها
ایجاد شعبه
این مطلب را هم ببینید

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه پس از پایان امر تصفیه شرکت سهامی ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها به منظور حذف نام شرکت از دفتر مرجع مذکور و دفتر ثبت تجاری اعلام نمایند و نیز جریان امر باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود ، آگهی شود.
پس از پایان تصفیه در صورتی که وجوهی متعلق به بستانکاران و سهامداران شرکت باقی مانده باشد، مدیر تصفیه مکلف است وجوه باقیمانده را در حساب مخصوص نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که مطالبات خود را وصول ننموده اند نیز به بانک مزبور تسلیم و مراتب را طی آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ، به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود به بانک مورد نظر مراجعه کنند.

  • مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتکاب تقصیر تابع اصول کلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه در اثر تقصیر مدیران تصفیه ، به سهامدار ، شخص ثالث ذی نفع یا شرکت مستقیماَ خسارتی وارد گردد، زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.
ماده ۲۶۶ ( ل. ا. ق. ت) مدیر یا مدیران تصفیه را که از مقررات مندرج در ماده ۲۲۵ ( ل. ا. ق. ت ) تخلف نموده باشد ، از لحاظ میزان خسارت وارده به بستانکارانی که طلب خود را دریافت نکرده باشند ، مسئول می داند.
در صورتی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه طلب بستانکار تکافو نمی کند ، دادگاه ذیصلاح می تواند به تقاضای هر ذی نفع ، هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده ، منفرداَ یا متضامناَ به پرداخت آن قسمت از دیونی که تادیه آن از دارائی شرکت امکان پذیر نیست محکوم می کند.
در مورد مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده ۲۶۸ ( ل. ا. ق. ت ) مقرر می دارد که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت در صورتی که عالماَ مرتکب جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
_ عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت
_ عدم اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن
_ عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی آگهی ختم تصفیه
_ عدم تودیع وجوه باقیمانده ، پس از ختم تصفیه ، متعلق به سهامداران و بستانکارانی
_ دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ، همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند.
_ ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت ، مشروط بر آنکه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
_ عدم تودیع وجوه باقیمانده ، پس از ختم تصفیه ، متعلق به سهامداران و بستانکارانی که طلب خود را وصول ننموده اند ، در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی
_ و نیز ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲۶۹ ( ل. ا. ق. ت ) منجر به حبس تادیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکومیت خواهد داشت.

تصویب اساسنامه جدید
این مطلب را هم ببینید
ختم تصفیه

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860