نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

انتقال جزئی مالکیت برند:

انتقال جزئی به این معناست که علامت تجاری برای برخی از کالاها یا خدمات مشخص شده منتقل شود,یا اینکه علامت برای استفاده در یک منطقه خاصی منتقل گردد.

نقل و انتقال سهام

انتقال کلی مالکیت برند:

صاحب علامت میتواند کل علامت تجاری خود را به شخص دیگری انتقال دهد.

مراحل انتقال مالکیت برند به شرح زیر است:

-مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری

– استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه ثبت علامت تجاری مورد نظر

-امضای سند صلح در دفتر خانه اسناد رسمی توسط طرفین

-درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

نقل و انتقال سهام

نکات در نقل و انتقال مالکیت برند:

-در انتقال مالکیت برند میتوان جزئی از کالاها و یا خدمات را منتقل نمود.همچنین در انتقال مالکیت برند میتوان جزئی از سهام برند را انتقال داد.

-در انتقال مالکیت برند باید به مدت زمان باقی مانده از اعتبار برند توجه نمود.

-انتقال مالکیت برند امکان انجام در تمام استان های ایران را دارد,همچنین انتقال برند به صورت بین المللی نیز انجام میگیرد,به این صورت که با فراهم سازی شرایط آن میتوان برندی را که مالک آن یک شخص ایرانی خارج از ایران است را به یک مالک ایرانی منتقل نمود که البته بررسی در این خصوص به عهده کارشناسان اداره ثبت میباشد.

-در هنگام انتقال مالکیت برند با توجه به این که برند دارای چه میزان ارزش تجاری میباشد,قیمت برند مشخص گردد.برندهایی که نیاز به بررسی دارند بهتر است توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری شوند

  • شرایط نقل و انتقال برند
ثبت اختراع
این مطلب را هم ببینید

۱.برند مورد نظر به ثبت رسیده باشد.
۲.مدت اعتبار گواهی ثبت منقضی نشده باشد.لذا در هنگام نقل و انتقال برند، به مدت زمان باقی مانده از اعتبار برند توجه نمایید.
۳.چنانچه یکی از مالکین یا هر دوی آن ها شخص حقوقی باشد باید در حین مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی نامه هایی برای مشخص شدن و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره ثبت حوزه مورد نظر اخذ شود و در موقع تنظیم صلح نامه نقل و انتقال برند پاسخ این نامه ها را نیز به دفتر خانه تسلیم گردد.نقل و انتقال سهام

  • مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند :

۱.تمامی مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
۲.کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
۳.کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
۴.مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالکیت جدید برند
۵.صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
۶.شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
۷. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
۸.مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
۹.رسید مربوط به پرداخت هزینه ها نقل و انتقال سهام
در درخواست کتبی برای انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
۱.شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
۲.اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه ( مالک جدید ) یا نماینده قانونی وی ، در صورت وجود.
۳.در صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
وفق ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه ، یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره ۱- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره ۲-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره ۳- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره ۴- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند، نخواهد بود.
تبصره ۵- نقل و انتقالات جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.

تمدید برند
این مطلب را هم ببینید
نقل و انتقال سهام
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.