خدمات حسابداری با بالاترین کیفیت و با کارشناسان خبره در این رابطه در ثبت شرکت والا قابل دستیابی است.

پکیج های متنوعی برای شما در نظر گرفته ایم که در ادامه به آنها می پردازیم:

دارای حداکثر ۱۰ سند در روز

ارسال گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

ارسال لیست بیمه

نوع حسابداری: بازرگانی، خدماتی (برای حسابداری پیمانکاری و تولیدی ۱۰% به مبلغ پکیج اضافه می گردد)

* دارا بودن سیستم مالی (در صورت لزوم سفارش جهت خرید سیستم مالی) و یک کارشناس مالی الزامی می باشد.

 

 

مبلغ پکیج: ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ماهانه)

دارای حداکثر ۲۰ سند در روز

تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

ارسال گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

تشکیل پرونده مالیاتی

ارسال لیست بیمه

نوع حسابداری: بازرگانی، خدماتی (برای حسابداری پیمانکاری و تولیدی ۱۰% به مبلغ پکیج اضافه می رگردد)

*  دارا بودن سیستم مالی (در صورت لزوم سفارش جهت خرید سیستم مالی) و یک کارشناس مالی الزامی می باشد.

مبلغ پکیج: ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ماهانه)

دارای حداکثر ۲۵ سند در روز

ارائه گزارشات مالی

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

ارسال گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

تشکیل پرونده مالیاتی

ارسال لیست بیمه

نوع حسابداری: بازرگانی، خدماتی (برای حسابداری پیمانکاری و تولیدی ۱۰% به مبلغ پکیج اضافه می رگردد)

* دارا بودن سیستم مالی (در صورت لزوم سفارش جهت خرید سیستم مالی) و یک کارشناس مالی الزامی می باشد.

مبلغ پکیج: ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ماهانه)

دارای حداکثر ۳۰ سند در روز

ارائه گزارشات مالی

ارائه گزارشات مالی جهت دریافت تسهیلات

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

ارسال گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

تشکیل پرونده مالیاتی

ارسال لیست بیمه

نوع حسابداری: بازرگانی، خدماتی (برای حسابداری پیمانکاری و تولیدی ۱۰% به مبلغ پکیج اضافه می رگردد)

*  دارا بودن سیستم مالی (در صورت لزوم سفارش جهت خرید سیستم مالی) و یک کارشناس مالی الزامی می باشد.

مبلغ پکیج: ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ماهانه)

دارای حداکثر ۴۰ سند در روز

ارائه گزارشات مالی

ارائه گزارشات مالی جهت دریافت تسهیلات

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه

ارسال گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال لیست حقوق دارایی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالانه

تشکیل پرونده مالیاتی

ارسال لیست بیمه

نوع حسابداری: بازرگانی، خدماتی (برای حسابداری پیمانکاری و تولیدی ۱۰% به مبلغ پکیج اضافه می رگردد)

* دارا بودن سیستم مالی (در صورت لزوم سفارش جهت خرید سیستم مالی) و یک کارشناس مالی الزامی می باشد.

مبلغ پکیج: ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ماهانه)