برچسب: کد کارگاهی بیمه

کد کارگاهی بیمه
انواع گواهی ها
خانم بیاتی

کد کارگاهی بیمه

کد کارگاهی بیمه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین

ادامه مطلب »